Pereiti prie turinio

Kolegiją sudaro trys nariai, šalys gali susitarti, kad ją sudarys ir penki nariai. Tai — aiškus pavyzdys, rodantis, kad tokių šalių kaip Hondūras, Nikaragva ar Haitis kurios nėra pačios turtingiausios šalys išsivystymo lygis labai priklauso nuo politinės valios. Taip palaipsniui buvo pereita nuo kelių, ginčų sprendimą reguliavusių GATT straipsnių, prie sistemos teisės normų, įtvirtintų Susitarime dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančių ginčų sprendimą, ir sudariusių sąlygas aiškiam, numanomam ir rezultatyviam ginčų nagrinėjimui bei užtikrinančių PPO veiklos principų laikymąsi. Šiuo metu vyksta regiono ir ES dialogas dėl kitų Centrinės Afrikos šalių prisijungimo, tačiau dar nėra pasirašytas nė vienas regioninis EPS. Joms reikia padėti, o tai reiškia, kad ES turi toliau vykdyti savo tvirtus įsipareigojimus ir prisiimti jų dar daugiau, didesnį dėmesį skiriant toms šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai.

Tikslas Per pastarąjį dešimtmetį pasaulio ekonomikos padėtis iš esmės pasikeitė, o tai itin paveikė prekybos, investicijų ir vystymosi politiką. Dėl istoriškai žemų muitų tarifų ir tarptautinės prekybos pertvarkymo pasaulinėse tiekimo grandinėse, įgyvendinant prekybos politiką vis daugiau dėmesio skiriama reguliavimo ir kitiems su užsienio šalimis susijusiems klausimams.

Besivystančiose šalyse įvyko radikalių pokyčių. Kai kurioms iš jų, kaip antai Kinijai, Indijai arba Brazilijai, pavyko pasinaudoti atvirų ir vis labiau integruotų pasaulinių rinkų teikiamais pranašumais; šių šalių ekonomika dabar yra viena iš labiausiai išsivysčiusių ir konkurencingiausių pasaulyje, o kitos šalys vis dar atsilieka ir kyla rizika, kad ši atskirtis dar labiau didės.

Su dideliais sunkumais ypač tebesusiduria ir siekdamos Tūkstantmečio vystymosi tikslų labiausiai atsilieka mažiausiai išsivysčiusios šalys, daugiausia Afrikoje. Siekiant prisitaikyti prie pokyčių, dabar būtina pertvarkyti prekybos, investicijų ir vystymosi politiką. Vis dėlto, vystymosi ir specifinio prekybos besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos vystymuisi klausimai išlieka svarbūs.

ES, kaip pasaulio prekybos lyderei, didžiausiai daugelio mažiausiai išsivysčiusių šalių ir kitų mažas ar vidutines pajamas gaunančių šalių prekybos partnerei ir didžiausiai pasaulyje paramos vystymuisi įskaitant paramą su prekyba susijusioms programoms teikėjai tenka išskirtinė atsakomybė. Po m. Šiame komunikate patvirtinami pagrindiniai m.

PPO paskaitos

Komunikate taip pat pabrėžiama, kad besivystančios besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos, mūsų partnerės, turi pradėti vykdyti vidaus reformas, o kitos išsivysčiusios ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys — imtis iniciatyvų, panašių į mūsų iniciatyvas, ir siekti su mainų prekybos sistema susijusios problemos rinkas toms šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai.

Šiame komunikate konkrečiai siūloma, kaip būtų galima padidinti prekybos ir vystymosi politikos sąveiką. Veiksminga prekybos politika yra labai svarbi skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje ir už jos ribų bei propaguojant ES vertybes ir interesus pasaulyje.

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

Ji taip pat gali būti svarbus vystymąsi skatinantis veiksnys, derantis su ES vystymosi politikos nuoseklumo principu[3]. Veiksminga vystymosi politika itin svarbi siekiant padėti sukurti palankesnes sąlygas prekybai ir investicijoms besivystančiose šalyse ir užtikrinti teisingą iš to gautos naudos paskirstymą skurdui panaikinti.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų.

Imdamasi visų išorės veiksmų ES vadovaujasi pagrindinėmis vertybėmis, kuriomis grindžiamas jos pačios egzistavimas, įskaitant žmogaus teisių užtikrinimą ir jų propagavimą[5]. Kintantis pasaulis 2. Didieji pasaulio ekonominės pusiausvyros pokyčiai Pasaulio ekonomika kinta neregėtu greičiu. Daugelis šalių sėkmingai pasinaudojo atviros prekybos sistemos teikiamomis galimybėmis ir padidino jose pagamintų prekių ir paslaugų eksportą, palyginti su tradicinių pagrindinių produktų eksportu.

EUR-Lex - DC - LT

Jų BVP tolygiai didėja. Indija, Brazilija ir kitos besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys eina panašiu keliu. Jos pritraukė tiesiogines užsienio investicijas toliau — TUI ir dabar yra pagrindinės investuotojos pasaulyje. Kalbant apie pasaulinį ekonomikos augimą, besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys šioje srityje pirmauja. Jos pripažintos svarbiomis ekonominėmis ir politinėmis tarptautinio masto veikėjomis.

ES prekyba ir vystymasis

Jos stiprina savo pozicijas neturtingesnėse šalyse ir ryšius su jomis. Pirmą kartą šiais laikais besivystančių šalių prekyba sudaro daugiau nei pusę pasaulinės prekybos.

  • Besivystančioms šalims taikomi prekybos režimai Besivystančioms šalims taikomi prekybos režimai Atverti faktų suvestinę pdf formatu ES vystymosi politikoje pabrėžiama prekybos svarba ir daugiausia dėmesio skiriama šalims, kurioms labiausiai reikia pagalbos.

Pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė paspartino ekonominių jėgų pusiausvyros pokyčius: ekonominė galia priklauso nebe išsivysčiusioms, bet besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims, ir jos dabar laikomos jėga, galinčia padėti išbristi iš krizės.

Besivystančių šalių prekybos rezultatai Šaltinis — TVF. Nors šie pokyčiai padėjo šimtams milijonų žmonių išbristi iš skurdo, ne visos besivystančios šalys gali pasigirti tokiais laimėjimais.

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

Mažiausiai išsivysčiusių šalių atskirtis dar labiau padidėjo[6]. Padidėjus visų pirma naftos ir pagrindinių produktų eksporto apimčiai, kai kurių iš šių šalių BVP ir prekybos apimtis labai išaugo, tačiau tai nedavė patenkinamų skurdo mažinimo rezultatų. Daugelio mažiausiai išsivysčiusių šalių priklausomybė nuo keleto eksportuojamų produktų, visų pirma, pagrindinių produktų[7], padidėjo.

Vis dėlto, kai kurios mažiausiai išsivysčiusios šalys, kaip antai Bangladešas ir Kambodža, padarė didelę pažangą, kurią lėmė jų specializacija plėtoti pramonę, visų pirmą tekstilės, naudojančią nedaug technologijų. Pastarąjį dešimtmetį kai kurių Afrikos šalių, kurios neeksportuoja naftos ir arba pagrindinių produktų, padėtis besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos pat pagerėjo, ir jos netgi padidino paslaugų asortimentą.

Teisinis pagrindas

Iš dalies dėl programos, skirtos žemės ūkio produktų, kaip antai kavos, eksportui skatinti ir turizmui plėtoti, Ruandos eksporto apimtis nuo m. Kitas pavyzdys — Žaliasis Kyšulys. Dėl tinkamo makroekonomikos valdymo ir geros valdysenos, įskaitant laipsnišką rinkos atvėrimą prekybai ir integraciją į pasaulinę ekonomiką, ši šalis nebepriskiriama mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir nuo m.

Mažiausiai išsivysčiusių šalių ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių pasiekti rezultatai, ypač susiję su vidaus reformų mastu ir jų integracija į pasaulinę ekonomiką, skiriasi. Prekybos ir investicijų politikos vystymuisi skatinti pamokos Rinkos atvėrimas prekybai yra svarbus sėkmingų augimo ir vystymosi strategijų veiksnys.

Jokia šalis nesugebėjo išlaikyti ilgalaikio augimo nesiintegruodama į pasaulinę ekonomiką. Patekus į užsienio rinkas sudaromos sąlygos plėtoti didesnę masto ekonomiją ir specializaciją, o turint pigesnių ir įvairesnių išteklių, įskaitant veiksmingesnes paslaugas, atsiranda naujų gamybos galimybių. TUI taip pat yra esminis ekonomikos augimo ir eksporto plėtros veiksnys pvz.

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

Kinijos prekybos sudaro užsienio įmonių vykdoma prekyba. Pasirengimas žmonių judumui gali prekybos pasirinkimo sandoriais strategija įgūdžių perdavimą besivystančioms šalims ir investicijas jose, ypač jei atsižvelgiama į išeivių bendruomenių vaidmenį[8].

Vis dėlto, nors prekyba yra būtina vystymosi sąlyga, vien jos nepakanka. Prekyba gali skatinti augimą ir mažinti skurdą, tačiau tai priklauso nuo ekonomikos struktūros, tinkamos prekybos liberalizavimo priemonių sekos ir papildomų politikos sričių. Siekiant išlaikyti prekyba ir investicijomis paremtą augimą itin svarbios yra vidaus reformos. Mažiausiai išsivysčiusių šalių ekonominės veiklos rezultatai yra dažnai prasti ne tik dėl to, kad jų ekonomika ir eksportas yra mažai diversifikuoti, infrastruktūra bei paslaugos nepakankamos ir trūksta reikalingų įgūdžių, bet ir dėl politinių veiksnių, susijusių su prasta valdysena, korupcija ir sukčiavimu, žmogaus teisių apsaugos ir skaidrumo trūkumu, silpnais administraciniais pajėgumais, neveiksminga mokesčių politika besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos didelio masto mokesčių slėpimu, nepakankamomis perskirstymo priemonėmis, netvirtu socialinės ir aplinkos politikų pagrindu, netausiu gamtinių išteklių naudojimu, grėsmėmis saugumui ir stabilumo trūkumu.

Siekiant, kad prekyba skatintų vystymąsi, reikia daug daugiau nei muitų tarifų mažinimas. Plėtojant modernią ir vystymąsi skatinančią prekybos politiką reikia spręsti įvairius ir sudėtingus klausimus — nuo palankesnių sąlygų prekybai sudarymo besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos ir regiono lygmenimis iki techninių, socialinės srities ir su aplinka susijusių taisyklių, pagrindinių teisių užtikrinimo, investicijas skatinančių priemonių, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, paslaugų reguliavimo, konkurencijos politikos ir viešųjų pirkimų besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos bei patekimo į rinką juos vykdant.

PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas

Pažanga šiose srityse gali paspartinti su skaidrumu, nuspėjamumu ir atskaitomybe susijusius pokyčius, būtinus integraciniam vystymuisi skatinti ir skurdui mažinti. Vien tik mažinant muitų tarifus to pasiekti nepavyks. Galiausiai, siekiant sušvelninti neigiamą rinkos atvėrimo prekybai poveikį, būtina kurti aktyvią politiką. Dėl didėjančios besivystančių šalių įvairovės reikia labiau atsižvelgti į jų skirtumus kuriant ir įgyvendinant ES politiką.

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ir neturtingesnių šalių potencialas, poreikiai ir tikslai skirtingi, todėl reikia taikyti skirtingus politikos metodus.

Politika turi būti formuojama atidžiai, siekiant atspindėti skirtingą šalių padėtį. Pirmenybė turi būti teikiama toms šalims, kurių ilgalaikio augimo ir tvaraus vystymosi perspektyvos būtų nedidelės, jei jos negautų išorės paramos visų pirma, mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir kitoms šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiaiatsižvelgiant į vystymosi politikos srities pasiūlymus[9].

Kartu sparčiau vykdome savo įsipareigojimus besiformuojančios rinkos ekonomikos šalims, kaip nurodyta m. Tačiau mūsų santykių su šiomis šalimis pobūdis kinta — mažiau dėmesio skiriama vystymuisi, daugiau — naujoms partnerystės formoms, paremtoms abipusiais interesais ir nauda, taip pat po lygiai prisiimtiems pasaulinio masto įsipareigojimams[10].

  • В некотором смысле полип стал беспомощной жертвой собственной биологической сущности.

Ką nuveikėme iki šiol? Įsipareigota sudaryti prekybos susitarimus, kad, siekiant padėti skatinti vystymąsi, būtų užtikrintos didesnės patekimo į rinką galimybės, remiama regioninė integracija ir tobulinamos prekybos taisyklės.

ES rinka yra atviriausia rinka besivystančioms šalims. Įvykdėme įsipareigojimus, dažnai rodydami pavyzdį visam pasauliui.

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

Vis dėlto, šioje srityje reikalinga dar didesnė pažanga. Novatoriškos autonominės programos Sukūrėme dvi naujas lengvatų programas, įtrauktas į Bendrąją lengvatų sistemą toliau —BLS [11]. Po dešimties metų pasirodė, kad VIG yra veiksminga iniciatyva, kuria skatinamas mažiausiai išsivysčiusių šalių eksportas į mūsų rinkas.

ES importas iš mažiausiai išsivysčiusių šalių augo daugiau kaip 25 proc. Antra vertus, poveikis eksporto diversifikacijai yra įvairus. Panaudojimo lygis vis dar gali būti padidintas. Padidėjo konkurencinis spaudimas iš labiau pažengusių lengvatas gaunančių partnerių, pritraukiančių daugiau nei 40 proc. Pagal ją teikiamos papildomos lengvatos yra didelė besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos šalims, įsipareigojusioms įgyvendinti pagrindines tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių, darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo.

Šiuo metu paramą pagal šią priemonę gauna 16 šalių[13]; programa paskatino jų eksportą į ES ir padidino faktiškai visų jų pajamas. Ateities uždavinys — išplėsti patekimo į rinką kriterijus bei paskatas ir sustiprinti pagrindinių tarptautinių konvencijų veiksmingo įgyvendinimo stebėseną.

Taip pat įdėjome daug besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos siekdami palengvinti naudojimąsi galiojančiomis lengvatų programomis: · Naujos nuo m. Naujos taisyklės paprastesnės ir jų lengviau laikytis. Jomis siūloma daugiau aprūpinimo galimybių ir sudaromos palankesnė sąlygos regioninei ir tarpregioninei kumuliacijai tarp šalių plėtoti.

Mažiausiai išsivysčiusioms šalims naudingas papildomas lankstumas, kuris yra didesnis nei siūlomas daugelio kitų išsivysčiusių šalių nuosavose BLS tipo programose. Patobulintos taisyklės taip pat buvo pasiūlytos derybose dėl ekonominės partnerystės susitarimų toliau — EPS žr. Komisija galimiems besivystančių šalių eksportuotojams pradėjo teikti internetinę paslaugą, susijusią su praktiniais patekimo į ES rinką aspektais — įkūrė Eksporto pagalbos tarnybą[15].

Ši tarnyba teikia išsamią informaciją apie ES importo tarifus, kilmės taisykles, muitinės procedūras, techninius reikalavimus ir t. Tai — vienintelė tokia priemonė visame pasaulyje, tačiau reikėtų skatinti ją naudoti mažiausiai išsivysčiusiose šalyse. Pirmavimas pagalbos prekybai srityje · ES ir jos valstybės narės daug prisidėjo prie visuotinių pastangų pagalbos prekybai srityje; jų parama sudarė daugiau nei trečdalį bendros pasaulinės paramos.

Turnitin naudojimo instrukcija dėstytojams

ES kartu su ES valstybėmis narėmis priėmė bendrą strategiją. Padvigubinome savo pastangas besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos m. Daugiau nei trečdalis ES pagalbos vystymuisi besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos href="http://sveikiems.lt/prekybos-strategijos/3744-internetiniai-dvejetainiai-prekybos-signalai.php">internetiniai dvejetainiai prekybos signalai metu teikiama su prekyba susijusiems poreikiams tenkinti. Vis dėlto, esame susirūpinę, kad mažiausiai išsivysčiusios šalys gauna tik ribotą pagalbos prekybai dalį 22 proc.

Stengėmės pagerinti veiksmingumą — didindami tarptautinį darnumą ir stebėseną skatinome geriau prisitaikyti prie prekybos galimybių. Tačiau pripažįstame, kad ir šioje srityje būtina tolesnė pažanga. Atnaujintos dvišalės ir regioninės pastangos Po Kotonu susitarimo m. Dabar su visais regionais tęsiamos derybos dėl išsamesnių susitarimų.

Kol neratifikuoti laikinieji EPS, galioja m. Komisija pasiūlė šiuos patekimo į rinką susitarimus po m. Pažanga, kurios siekiama taikant tarpregioninį metodą su ASEAN, buvo lėta, todėl dabar vyksta dvišalės derybos su Singapūru ir Malaizija. ES nuolatos siekė skatinti regioninę integraciją, kad būtų įveikti mažų ir suskaidytų rinkų trūkumai, šalys taptų patrauklesnės TUI ir būtų stimuliuojamas ekonomikos augimas.

Nors mūsų susitarimais su Pietų Amerikos ir CARIFORUM šalimis tvirtai remiami regioninės integracijos procesai, supratome, kad būtina mūsų metodą pritaikyti tose srityse, kuriose politinė valia arba regionų pajėgumai nėra pakankamai dideli. Kai kuriais atvejais turime eiti į priekį nustatydami dvišales priemones, kurios yra tarpinis žingsnis link ilgalaikio tikslo — tarpregioninių susitarimų; tai darome taip, kad nesukliudytumėme kitiems regioniniams partneriams prisijungti prie susitarimų, kai jie bus tam pasirengę.

Skyrėme daug lėšų regioninei integracijai remti, nors dažnai rezultatai neatitiko lūkesčių. Didžiausias sunkumas — ribotas regioninių organizacijų pajėgumas pateikti įgyvendinamus ir jų narių palaikomus projektų pasiūlymus. Nevienalytis bendras vaizdas ES vaidmuo buvo itin svarbus pradedant Dohos daugiašalių prekybos derybų raundą m.

Tačiau po dešimt metų vykusių derybų susitarimo pasiekti nepavyko. Net laikinasis susitarimas dėl neturtingiausioms šalims skirto priemonių paketo atrodo sunkiai pasiekiamas. Įdėjome daug pastangų, kad derybose būtų padaryta pažanga — pateikėme neturinčius precedento pasiūlymus, kurie besivystančioms šalims būtų atnešę daug naudos, ar tai būtų susiję skirtumas tarp akcijų besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos sandorių ir pasirinkimo sandorių patekimu į rinką, ar su žemės ūkio subsidijų klausimais.

Kelis kartus pateikėme kompromisinius pasiūlymus. Tačiau dėl struktūrinių sunkumų ir nepakankamo kai kurių PPO narių ryžto buvo neįmanoma susitarti dėl svarbiausių aspektų. Pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės pradžioje prisiimtas įsipareigojimas, už kurį ES tvirtai pasisakė, vengti protekcionizmo buvo vykdomas sėkmingiau, nors vis dar reikia būti budriems[19].

besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos

ES taip pat palaikė kelių besivystančių šalių pvz. Kito dešimtmečio užduotys Atsižvelgdama į naujausius pasiekimus ir pastangas bei mokydamasi iš patirties, įgytos tais atvejais, kai pažanga nebuvo tokia didelė kaip tikėtasi, ES dar labiau stengsis padėti šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai, gauti naudos iš vis labiau integruotų pasaulinių rinkų.

Dr. Rimantas Daujotas

Vis dėlto, sėkmė visų pirma priklausys nuo besivystančių šalių savarankiškumo ir pasirengimo imtis reikalingų vidaus reformų. Reikia daug nuveikti daugiašaliu lygmeniu, kur mūsų pastangas dėl šalių, kurioms pagalbos reikia labiausiai, vis dar turėtų papildyti kitos pagrindinės prekybos jėgos.

Ką gali pasiūlyti Europa? ES daugiausia dėmesio turi skirti pažeidžiamiausioms ir neturtingiausioms šalims ir užtikrinti, kad dedamos pastangos atitiktų jų poreikius ir apribojimus, garantuojant prekybos, vystymosi ir kitų politikos sričių darną ir papildomumą. Geriau apibrėžtos pirmenybinės sritys Siekdama užtikrinti, kad šalys, kurioms pagalbos reikia labiausiai, pasinaudotų atitinkamomis besivystančių šalių ir tarptautinės prekybos sistemos, Komisija pasiūlė BLS reformą[20].

Atliekant peržiūrą atsižvelgta į didėjančius besivystančių šalių skirtumus bei skirtingus jų poreikius ir pasiūlyta peržiūrėti tinkamumo kriterijus ir gradacijos metodą, siekiant užtikrinti, kad tik mažiausiai išsivysčiusios šalys bei mažas ir vidutines pajamas gaunančios šalys iš tiesų pasinaudotų sistema tuose sektoriuose, kuriose pagalba yra būtina.

Taip pat bus didinamas ekonominės veiklos vykdytojams reikalingas nuspėjamumas, remiantis atvira sistema ir skaidresniais procedūriniais veiksmais reikalingiems pakeitimams atlikti ir nustatant tinkamus pereinamuosius laikotarpius. Priemonių, skirtų smulkių veiklos vykdytojų prekybai besivystančiose šalyse skatinti, paketas Smulkusis verslas yra daugelio besivystančių šalių, ypač plataus neoficialaus sektoriaus, ekonomikos pagrindas; sudėtingos administracinės procedūros bei informacijos, mokymų, ryšių ar galimybių gauti finansavimą trūkumas neproporcingai neigiamai veikia šį verslą.

Siekiant išspręsti šiuos uždavinius, bus svarstomos šios iniciatyvos: · Teikti daugiau praktinės informacijos apie prekybos politiką ir rinką. Šia iniciatyva, papildančia ES Eksporto pagalbos tarnybos veiklą, remsime daugiašalę skaidrumo prekyboje iniciatyvą, kad apie visas rinkas būtų teikiama vienoda informacija.